Vol 1, No 1 (2561)

สายสังคมศาตร์และสหวิทยาการ


Cover Page

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561